Sekretesspolicy for Kandidater | Badenoch + Clark

Sekretesspolicy for Kandidater

Välkommen till Adecco Sweden AB (556447–2677) med tillhörande dotterbolag och varumärken (dvs Adecco/Modis/Badenoch + Clark). Vi ser fram emot att arbeta med dig för att hjälpa dig utveckla din karriär vidare. Som du kan förvänta dig samlar vi in och använder information om dig för att kunna utföra våra tjänster korrekt.

Adecco är besluten att skydda och respektera din sekretess. Denna sekretesspolicy för kandidater beskriver dina sekretessrättigheter avseende informationen om dig som vi behandlar, samt de åtgärder vi vidtar för att skydda din sekretess. Vi vet att den är lång, men läs denna policy noggrant.


Klargörande av några termer

Till att börja med behöver vi tydliggöra hur vi använder vissa ord i denna policy.

Det kan tyckas självklart, men i denna policy kallar vi dig “kandidaten” eller “dig”.

När vi talar om “oss” eller “Företaget” menar vi Adecco Sweden AB (556447–2677), Box 1570, 171 29 SOLNA med tillhörande dotterbolag och varumärken. Företaget är en del av Adecco-koncernen, den största leverantören av HR-tjänster i världen. Via dess olika företag och affärslinjer tillhandahåller Adecco-koncernen flera HR (Human Resources)-aktiviteter som t.ex. personalrekrytering, utstationering, lönetjänster, rekrytering och urval, testningslösningar, karriärövergång, talangutveckling, träning och utbildning, omplacering och internationell rörlighet (“våra aktiviteter”).

För att genomföra våra aktiviteter använder företaget flera IT-system. I vissa fall tillhandahåller företaget en självserviceportal (“portal”) för dess kandidater/personal. Via portalen kan du söka efter och sök job som företaget och dess systerbolag utannonserar som matchar dina intressen, färdigheter och/eller erfarenhet, på de platser där du har utryckt intresse att arbeta.

Slutligen är detta en policy om information om människor – som du och din familj. Den innefattar fakta om dig, men också åsikter om dig och som du har (“jag är en fotbollsälskare” till exempel). Det handlar inte om information om företaget (även om de ibland överlappar varandra). Denna typ av information kallas ibland “personlig information”, “personligt identifierbar information” eller “PII”. Vi använder termen “personlig information” i denna policy.


Vilken personlig information samlar företaget in och använder?

Personlig information som företaget ofta samlar in innefattar, men är inte begränsad till:

 • ditt namn, datum och födelseplats, kontaktuppgifter och kvalifikationer (utbildning, utbildningskurser och praktikplatser), och all annan information du nämnde i ditt cv;
 • om du loggar in till portalen med ditt LinkedIn- eller annat mediakonto: din profilinformation;
 • om du kontaktar oss, för vi i vissa fall register över den korrespondensen;
 • feedback om dig från vår personal och tredje parter som du arbetar med eller för och annan bedömningsinformation; när du ger feedback om andra, behåller vi oftast även den och det är också personlig information om dig (det är trots allt din åsikt);
 • vi kan också samla in information om dina besök på vår webbplats/portal inklusive (men inte begränsat till) din IP-adress, webbläsare, tidsstämpel, plats, trafikinformation i länder, platsdata, webbloggar och annan kommunikationinformation och resurserna du får åtkomst till. Denna information gör dina besök på vår webbplats/portal enklare att använda i framtiden. Vi kan till exempel föreslå job till dig som hanteras av filialer lokalt där du befann dig när du kontaktade oss;
 • vi kan också samla in information för marknadföring och analys, inklusive information om hur du svarar på mejl, sms, telefon och andra marknadsföringskampanjer;
 • foton och videor av ditt deltagande vid utbildningskurser eller liknande tillfällen (du kommer att ges möjlighet att be om att inte bli filmad eller fotograferad vid tillfället);
 • information om eventuella funktionshinder och annan anpassning vi kan behöva göra för dig på arbetsplatsen; och
 • I visa fall kommer vi också att samla in känslig personlig information där lagen tillåter det (i vissa länder kommer vi därför att fråga om din bakgrund för övervakning av jämställdhet).

Varför använder vi personlig information om dig?

Företaget samlar in och behandlar personlig information:

 1. för att tillhandahålla de tjänster du förväntar dig av oss som t.ex. att hitta lämpliga job/uppdrag som du kan söka, hjälpa dig med utbildning eller underlätta proceduren att söka job/uppdrag. Detta innefattar att skicka ditt cv till framtida arbetsgivare som de kan granska samt hålla dig informerad om framtida jobbmöjligheter via e-post, telefon, post och/eller andra kommunikationsmetoder;
 2. med ditt samtycke kan vi också använda dina kontaktuppgifter för direkt marknadsföring till exempel via e-post, sms eller telefon;
 3. att ytterligare utveckla och förbättra vår webbplats/portal eller andra befintliga eller nya system/procedure för att betjäna dig ännu bättre; detta sker huvudsakligen i sammanhanget med nya IT-system och -processer så att information om dig kan användas vid testningen av dessa nya IT-system och -processer där pseudodata inte fullt ut kan återskapa driften av det nya IT-systemet;
 4. för att genomföra undersökningar och statistiska och analytiska undersökningar till exempel för att jämföra effektiviteten i vår placering av kandidater mellan olika affärssektorer och geografiska områden och försöka identifiera faktorer som kan påverka eventuella skillnader vi identifierar;
 5. för att överföra data till tredje parter (se nedan);
 6. där det är nödvändigt, att följa alla rättsliga skyldigheter; och
 7. vi kan också behandla din information för att:
  1. främja skydd och och säkerhet för personal, lokaler, system och tillgångar;
  2. övervaka efterlevnad av interna policyer och procedurer;
  3. administrera kommunikations- och andra system som används av Adecco-koncernen (inklusive interna kontaktdatabaser);
  4. utreda eller svara på incidenter och klagomål;
  5. om det tas foton eller videor av utbildningstillfällen, för att rapportera internt att utbildningstillfällena ägt rum och deras innehåll (till exempel i interna uppdateringar) samt marknadsföra liknande tillfällen internt och till tredje parter; eller
  6. efterleva skyldigheter och rättigheter och samarbeta med utredningar som utförs av polis, myndigheter eller tillsynsorgan;
  7. delta i varje potentiellt eller faktiskt köp eller försäljning, eller joint venture, av varje eller en del av en affärsverksamhet eller företag, som en medlem av Adecco-koncernen vill delta i.

Vad säger lagen om detta?

Vi är skyldiga enligt lag att ha en lagenlig grund för att behandla informationen vi har om dig.

När du arbetar med eller via Adecco baseras vår behandling av personlig information för alla dessa syften på grunder för behandling som t.ex. utförandet av ett kontrakt till vilket den registrerade är en part (syften 1 och 5-7), behandling som är nödvändig för att följa juridiska eller lagstadgade skyldigheter (syfte 5-7) och/eller behandling som är nödvändig för Adeccos legitima intressen att utöva sina och sin personals grundläggande rättigheter att bedriva en affärsverksamhet på ett sätt som inte otillbörligt påverkar dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter (syften 1-4 och 7). När behandling är nödvändig för Adeccos legitima intressen, säkerställer vi att behandling utförs på ett sådant sätt att våra legitima intressen uppväger en persons intressen. Vi ska endast behandla din personliga information utöver dessa grunder med ditt samtycke (ytterligare en grund för behandling).


Måste du tillhandahålla den personliga informationen vi ber om?

Du är inte skyldig att tillhandahålla din personliga information till oss, men det är mer eller mindre omöjligt för oss att arbeta med dig och tillhandahålla våra tjänster om du inte gör det.


Behandlar vi information om dig utan någon mänsklig inblandning alls?

Ja det gör vi ibland. Företaget kan använda automatiska system/procedurer och automatiskt beslutsfattande (som t.ex. profilering) för att erbjuda dig, och våra kunder, de tjänster du önskar från oss. När våra kunder till exempel söker kandidater för job, kan vi utföra en sökning av våra listor över kandidater genom att använda automatiska kriterier som tar din tillgänglighet, kompetens, löneanspråk och I visa fall tidigare feedback vi mottagit från kunder I beaktande för att sammanställa en slutlista som rangordnar vilka kandidater som mest sannolikt uppfyller kundens önskemål. Detta innebär att din position I rangordningen kan vara högre än andras, beroende på hur dessa faktorer matchar kundens behov.


Hur länge behåller ni min personliga information?

Företaget behandlar din personliga information enbart så länge det finns ett godtagbart ändamål med behandlingen. Om du lyckas hitta jobb via oss, behöver företaget behålla din personliga information under en längre period för att efterleva sina fortlöpande rättsliga och kontraktsmässiga skyldigheter.


Överför vi dina data till tredje parter?

Som nämns ovan, röjer vi vanligtvis dina uppgifter till tredje parter. Detta görs för att utföra de syften som anges ovan. Vi gör detta under följande omständigheter:

 • Till våra leverantörer. Vi kan till exempel anlita en everantör för att utföra vårt administrativa och operativa arbete för att stödja vår relation med dig. Leverantören/leverantörerna kommer att omfattas av avtalsmässiga och andra juridiska skyldigheter att bevara sekretessen för dina uppgifter och att respektera din integritet och kommer endast att ha tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sina funktioner; dessa leverantörer är oftast IT-leverantörer (som är värdar för eller stöder våra IT-system, inklusive information om dig), lokalförvaltningsföretag (som tar hand om den fysiska säkerheten på våra byggnader och därför behöver känna till dig för att tillåta tillträde till våra byggnader), HR-relaterade leverantörer (som har hand om lönelistor eller förmåner för vår räkning, som t.ex. arbetsplatscatering för kompanjoner och kollegor), reseleverantörer (som hanterar eller anordnar resor för våra kompanjoner och kollegor) eller leverantörer av finans- och redovisninghantering för backoffice (som kan behöva hantera uppgifter om kollegor och kompanjoner för att behandla skulder och fordringar). Vi kan också anlita leverantörer som tillhandahåller IT-tekniktjänster och -lösningar, som kan inkludera verktyg för videointervjuer och kompetensbdömning.
 • ZeroLime avseende kandidatportal.
 • Till medlemmar av Adecco-koncernen i andra länder. Dessa kan vara belägna i eller utanför den europeiska unionen; olika medlemmar av koncernen utför olika funktioner och därför kan din information delas med dem av olika orsaker:
  • Information delas med medlemmar av Adecco-koncernen som tillhandahåller IT-funktioner för Adecco-företagen världen över; dessa IT-funktioner är belägna bland annat i Prag, Tjeckien och Frankrike.
  • information delas också med Adecco-kompanjoner världen över där du har uttryckt ett intresse för möjligheter på den marknaden, eller med medlemmar i Adecco-koncernen som identifierar att du kanske har särskild kompetens som krävs eller behövs på den marknaden. En lista över länder där vi bedriver verksamhet är tillgänglig I funktionen “välj ditt land” på vår webbplats på www.adecco.com
 • Till våra kunder/ framtida arbetsgivare: vi kommer att dela dina uppgifter med våra kunder som erbjuder jobb/uppdrag som du kan vara intresserad av eller som är intresserade av din profil, för kollegor kan detta vara där du arbetar på våra kunders arbetsplatser. De har kontraktsmässiga skyldigheter och konfidentialitetsskyldigheter avseende dina uppgifter gentemot oss, och gentemot dig;
 • Vi kommer att dela dina uppgifter med myndigheter, polis, tillsynsorgan eller brottsbekämpande myndigheter om vi, efter vårt gottfinnande, anser att vi är juridiskt skyldiga eller behöriga att göra det eller om det skulle vara klokt att göra det; och
 • Som del av due diligence relaterad till (eller implementering av) en fusion, ett förvärv, byte av tjänsteleverantör eller annan affärstransaktion kan vi behöva röja dina uppgifter till den eventuella säljaren eller köparen, nya tjänsteleverantören och deras rådgivare.

Överför vi dina uppgifter utanför den europeiska unionen?

Dina uppgifter kan överföras och behandlas i ett eller flera andra länder, i eller utanför den europeiska unionen. En fullständig lista över de länder vi bedriver verksamhet i är tillgänglig i funktionen “välj ditt land” på vår webbplats på www.adecco.com.

Vi ska endast överföra dina uppgifter utanför EU till länder som Europakommissionen tror erbjuder dig en adekvat skyddsnivå (en lista över dessa länder är tillgänglig här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm), eller där Adecco-koncernen har lämpliga säkerhetsåtgärder på plats för att försöka skydda sekretessen för din information (för vilka vi oftast använder en av formerna för dataöverföringskontrakt som är godkända av Europakommissionen, och kopior av dessa är tillgängliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm).


Vilka är dina rättigheter?

 • Rätt till att få åtkomst till och att erhålla en kopia av din personliga information

  Du har rätt att begära bekräftelse av huruvida vi behandlar någon av din personliga information. Där så är fallet, kan du få åtkomst till viss personlig information (via portalen) och till viss information om hur den behandlas. I vissa fall kan du be oss tillhandahålla en elektronisk kopia av din information.

 • Rätt att korrigera din personliga information

  Om du kan visa att personlig information vi har om dig inte är korrekt, kan du begära att denna information uppdateras eller korrigeras på annat sätt. Om det finns en självservice-portal, uppmanar vi dig att gå dit och uppdatera den direkt.

 • Rätt att glömmas bort/få uppgifter raderade

  Under visa omständigheter har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter och/eller att dina personliga uppgifter raderas. Du kan göra en sådan begäran när som helst och Adecco kommer att göra en bedömning om din begäran ska beviljas, men denna rätt beror på juridiska rättigheter eller skyldigheter vi kan ha att behålla uppgifter. För situationer där vi i enlighet med lagen, kommer fram till att din begäran att få din personliga information raderad måste beviljas, kommer Adecco att göra det utan oskäligt dröjsmål. Ha I åtanke att när dina uppgifter raderas – att företaget kanske inte kan hjälpa dig längre när dessa uppgifter om dig har raderats. Om du vill registrera dig igen, måste du ange dina uppgifter igen.

 • Rätt till invändningar

  I den mån företagets behandling av dina uppgifter baseras på företagets legitima intressen (och ingen annan behandlingsgrund) eller rör direkt marknadsföring, har du rätt att invända mot att företaget behandlar dina uppgifter med hänvisning till din specifika situation.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter, logga in på självserviceportalen eller mejla oss på adecco.globalprivacy@adecco.com eller gdpr@adecco.se.

När du mejlar oss för att utöva dina rättigheter, kan företaget be dig att identifiera dig själv innan de agerar på din begäran.

Slutligen har du rätt att inge ett klagomål till dataskyddsmyndigheten på den plats där du bor eller arbetar, eller på den plats där du anser att ett problem avseende dina uppgifter har uppstått.


Hur är det med datasäkerheten när jag använder Adecco-system?

Du ansvarar för att se till att dina inloggningsuppgifter till Adeccos system är säkra, i synnerhet lösenordet som du erhållit från oss eller som du har valt. Dessa inloggningsuppgifter är avsedda för din egen användning. Du får inte delge någon/några annan/andra person(er) dina autentiseringsuppgifter eller någon annan kontoinformation.


Hur kan du kontakta oss?

Om du har några frågor eller farhågor avseende vår sekretesspolicy och önskar mer information om hur vi skyddar din information (till exempel när vi överför den utanför Europa) och/eller om du vill kontakta oss, mejla oss på adecco.globalprivacy@adecco.com eller gdpr@adecco.se.


Hur hanterar vi ändringar av denna policy?

Villkoren i denna policy kan ändras emellanåt. Vi ska publicera alla viktiga ändringar i denna policy via lämpliga meddelanden antingen på denna webbplats eller genom att kontakta dig genom andra kommunikationskanaler.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad kan vi hjälpa dig med?

Karriärsmöjligheter

Välkommen att lämna en öppen ansökan hos Badenoch + Clark

Executive Services

B+C hjälper till med att hitta er nästa framtida ledare

Kom i kontakt med oss

Varmt välkommen att komma i kontakt med oss.