Användarvillkår | Badenoch + Clark

ANVÄNDARVILLKOR

Syfte och godkännande

Dessa användarvillkor (“Användarvillkoren”) styr användningen av (inklusive åtkomst till) webbplatserna adecco.se, modis.se samt badenochandclark.se som drivs av Adecco Sweden AB (556447–2677; hädanefter benämnd “Adecco”, “vi” eller “oss”) inklusive innehållet som görs tillgängligt via denna webbplats (“Webbplatsen”).

Var och en som går in på webbplatsen (“du”) accepterar härmed de användarvillkor som är i kraft vid tiden du besöker webbplatsen, och samtycker till att följa sådana användarvillkor. Dessa användarvillkor kan variera emellanåt och din användning av denna webbplats omfattas av de aktuella användarvillkoren vid det datum du använder webbplatsen. Kontrollera dessa användarvillkor regelbundet för att säkerställa att du samtycker till dem. Om du inte samtycker till dem, ska du avstå från att använda webbplatsen.

Innehållet vi gör tillgängligt för dig genom webbplatsen (“Innehållet”) kan styras av särskilda villkor (“Särskilda villkor”) som du accepterar varje gång du går in till sådant innehåll. I händelse av konflikt eller inkonsekvens mellan dessa användarvillkor och några särskilda villkor, ska de särskilda villkoren ha företräde framför dessa användarvillkor. Varje gång du går in på webbplatsen och dess innehåll, accepterar du dessa användarvillkor och eventuella särskilda villkor som gäller för det innehållet.

Webbplatsen utgör inte eller utger sig för att utgöra en informationskälla eller ett sätt att upprätta en affärsrelation av något slag mellan dig och oss.

Åtkomst till webbplatsen är tillåten på en temporär basis och vi förbehåller oss rätten att återkalla eller ändra innehållet vi tillhandahåller på webbplatsen utan föregående meddelande. Emellanåt kan vi begränsa åtkomst till vissa delar av webbplatsen eller hela webbplatsen.

Vi har ingen skyldighet att göra webbplatsen tillgänglig och kommer inte att vara ansvarig om webbplatsen av någon orsak inte är tillgänglig, helt eller delvis, vid någon tidpunkt eller under någon period


Användning av webbplatsen

Du bekräftar och accepterar frivilligt och uttryckligen att din användning av webbplatsen sker under ditt eget ansvar.

Du är ansvarig för att göra alla arrangemang som behövs för att du ska få åtkomst till webbplatsen. Du är också ansvarig för att säkerställa att alla personer som går in på webbplatsen via din internetanslutning känner till dessa användarvillkor och eventuella tillämpliga särskilda villkor och att de följer dem.

Om du väljer, eller du tillhandahålls, en användaridentifieringskod, lösenord eller någon annan information som del av våra säkerhetsprocedurer, måste du behandla sådan information som konfidentiell och du får inte röja den till någon tredje part. Vi har rätt att avaktivera en användaridentifieringskod eller lösenord, antingen de väljs av dig eller tilldelas av oss, när som helst, om du enligt vår uppfattning har underlåtit att följa någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor.

Genom att gå in på webbplatsen samtycker du till att du inte kommer att utföra några handlingar som kan skada din eller någon av våra kompanjoners image, intressen eller rättigheter (“Adeccos koncernföretag”), eller som kan skada, göra webbplatsen oanvändbar eller överbelasta den, eller som på något sätt kan hindra andra besökares normala användning av webbplatsen.

Vi implementerar rimliga säkerhetsåtgärder som är adekvata för att upptäcka förekomst av virus. Men du ska ändå vara medveten om att de befintliga säkerhetsåtgärderna för datorsystem på internet inte är helt tillförlitliga och vi kan därför inte garantera att virus inte finns eller några andra element som kan orsaka ändringar av dina datorsystem (hårdvara och mjukvara) eller av dina data och filer i dina system


Innehåll

Vi ska inte ha någon skyldighet att kontrollera att innehållet är korrekt och garanterar inte innehållets användbarhet, exakthet, fullständighet eller relevans och/eller att sådant innehåll är uppdaterat. Vi har inget som helst ansvar för fel eller utelämnanden avseende innehållet och webbplatsen, utom i den utsträckning sådant ansvar uppstår från vårt bedrägeri eller bedrägliga framställning eller från dödsfall eller personskada som uppstår på grund av vår försummelse.

Inkluderandet av innehållet på webbplatsen utgör inte på något sätt tillhandahållandet av personalanskaffningstjänster eller någon annan typ av tjänster. B+C/ Adecco och Adeccos koncernföretag tar inget ansvar för beslut som fattas av dig baserat på innehållet.


Immateriella äganderättigheter

Allt innehåll på webbplatsen ägs antingen av oss eller är licensierat för användning av oss. Allt du ser eller läser på webbplatsen (som t.ex. bilder, fotografier, illustrationer, texter, videoklipp och annat material inklusive varumärkena med ordet “Modis” med regnr 1082577, för klasserna 35, 41 och 42, ordet ”BADENOCH & CLARK” med regnr 004715678, för klasserna 35 och 41, samt ordet ”Adecco” med regnr 003330149 och 325599, för klasserna 35, 41 och 42) är skyddat världen över av upphovsrätt, design, varumärke och andra immateriella äganderättslagar. Du måste alltid respektera alla immateriella äganderättigheter i webbplatsen och innehållet, vare sig de ägs av oss, något av Adeccos koncernföretag eller en tredje part. Du får inte erhålla eller försöka erhålla något av innehållet via andra förfaranden än de som har gjorts tillgängliga för dig via webbplatsen.

Under inga omständigheter kommer dessa användarvillkor eller din användning av webbplatsen ge dig några immateriella äganderättigheter till webbplatsen eller innehållet utöver de som anges i dessa villkor eller i några särskilda villkor. Du är därför uttryckligen förbjuden att utföra någon reproduktion, transformation, distribution eller offentlig kommunikation av, eller att göra tillgänglig, extrahera, återanvända, återsända eller på något annat sätt använda, på något sätt eller genom någon procedur, några delar av webbplatsen eller innehållet, utom så som dessa användarvillkor tillåter eller eventuella relevanta särskilda villkor tillåter eller när du har tillåtelse att göra det genom gällande lagstiftning eller när uttryckligt godkännande givits av innehavaren av de relevanta rättigheterna.


Länkar och länkning

Länkar till andra webbplatser som drivs av tredje parter som inte är knutna till oss kan anges på webbplatsen. Inkluderandet av en länk till sådana tredjepartssajter innebär inte att dessa sajter rekommenderas av oss och vi tar inte ansvar för någon tredjepartssajt som länkas till eller från denna webbplats. Vi har inte granskat alla sajter som länkas till webbplatsen och vi är inte ansvariga för innehållet eller korrektheten i några sidor utanför webbplatsen eller i några andra sajter som är länkade till webbplatsen. Att följa en länk till någon annan sida utanför webbplatsen eller tredjepartssajt sker på egen risk.

Eventuell länkning till webbplatsen från en tredjepartssajt kräver skriftligt godkännande från dig i förväg


Personlig information

Insamlingen av och användningen av din personliga information styrs av vår sekretesspolicy som är införlivad i dessa användarvillkor och kan nås här.


Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa användarvillkor och alla problem avseende denna webbplats och dess innehåll styrs av norsk lag och ska endast handläggas av domstolarnas i Oslo, Norge som har exklusiv jurisdiktion.


Ändringar

Dessa användarvillkor kan variera emellanåt och din användning av denna webbplats omfattas av de då gällande villkoren vid tidpunkten du går in på webbplatsen och dess innehåll. Kontrollera dessa användarvillkor regelbundet för att säkerställa att du är förtrogen med dem.


Kontakt

Frågor, kommentarer och förfrågningar avseende dessa användarvillkor är välkomna och ska ställas till Adecco Sweden AB (556447–2677) med tillhörande bifirmor och dotterbolag, Box 1570, 171 29 SOLNA, eller gdpr@adecco.se.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad kan vi hjälpa dig med?

Karriärsmöjligheter

Välkommen att lämna en öppen ansökan hos Badenoch + Clark

Executive Services

B+C hjälper till med att hitta er nästa framtida ledare

Kom i kontakt med oss

Varmt välkommen att komma i kontakt med oss.