Fokusområder | B+C
werving en selectie Consulting Exit Badenoch + Clark

Bank og Finans

En bransje preget av hurtige endringer og digitalisering krever høye krav til kompetanse. Vi sørger for å matche kandidater med riktig rolle.

Bank- og finanssektoren har gjennomgått store endringer, og står fortsatt ovenfor nye skift. Innovasjon, teknologi og endring i konkurransebildet er sentrale områder.

Evnen til å utnytte disse områdene og å kunne omstille seg raskt er viktig.

Innhenting av rett kompetanse blir avgjørende for konkurranseevnen.

B+C har lang erfaring og kompetanse innen disse områdene. Kombinert med vår rådgivende tilnærming for prosessen vil vi kunne tilføre verdi for kandidater og kunder innen denne sektoren.

Uavhengig av hvilke områder du trenger å prioritere vil våre konsulenter jobbe tett med deg for å sørge for at du innhenter den kompetansen du behøver. Vi vil kunne være en god partner i omstillingen denne sektoren står ovenfor.

FMCG & Retail

En bransje i transformasjon krever endringsledelse og innovative hoder.

Varehandelen gjennomgår store strukturelle endringer. Det omhandler alle ledd av verdikjeden, fra netthandel og endring av fysiske butikker, til produsenter og detaljister og stadig flere aktører som opererer på tvers av bransjer.

Driverne er norsk økonomi og kjøpekraft, befolkningsendringer og konsumentadferd, ny teknologi og varekonsepter, tilgjengelighet og fleksible distribusjonsformer.

Vinnerne vil være de som evner å være kreative og tilpasse seg skiftende rammebetingelser hurtig.

Det er stor konkurranse om ledere og ansatte med unik forretningskritisk kompetanse. Viktig for arbeidstakere er prosjektene de får jobbe med, påfyll av ny kompetanse, kollegaer, selskapets verdigrunnlag, bærekraft, samfunnsansvar og omdømme. Listen er lang.

Vi har bred bransjeerfaring og leverer kandidater til både fagstillinger og lederstillinger. Gjennom våre prosesser kan vi finne den unike, forretningskritiske kandidaten som trengs for å lykkes. Vårt nettverk innenfor feltet er stort og det vil også våre oppdragsgivere dra nytte av.

IKT og teknologi

Ny teknologi har endret og utfordret flere eksisterende sannheter. Alle bransjer preges av teknologi – vi kan hjelpe deg med å knytte rett teknologisk kompetanse til din organisasjon.

Programvareutvikling og maskinvareutvikling krever ikke lenger lange prosesser for å gjøre større endringer. Teknologi som skaper drastiske endringer krever mindre ressurser enn før og kan gjøres fra hvor som helst i verden.

Stor konkurranse om hodene og mangel på nok kompetanse er store utfordringer.

Utvikling av teknologi går på tvers av alle bransjer. Det er behov for spesialistkompetanse innen teknologi, men også ledere som evner å lede teknologisk utvikling og omstilling. Vi kjenner begge deler.

Industri og energi

Tilgang til ny teknologi skaper endringer i behov for arbeidskraft

Vi har konsulenter med god erfaring innen rekruttering i både industri og energi-bransjen.

Robotisering og digitalisering skaper endringer i verdikjeder og behov for arbeidskraft

Industrien er nå inne i sin fjerde revolusjon, også kalt Industri 4.0. Store endringer grunnet mer tilgang på billig teknologi og robotisering innebærer at en industribedrift ikke lenger er like avhengig av billig arbeidskraft. Stadig flere backsourcer arbeidskraft til Norge. Disse endringene gjør både at tradisjonelle industriarbeidsplasser går tapt, men også at selv høyvolum produksjon kan skreddersy kundeløsninger. Dette krever ny kompetanse som industribedriftene tidligere ikke har fokusert på.

For energibransjen er behov for kompetanse med etter- og videreutdanning blitt stadig viktigere. Fagspesialister er svært etterspurt og spesielt med kompetanse på digitalisering.

Vi vet at flere organisasjoner i stor grad har et udekket kompetansebehov. Dette kan vi bistå med.

Media

En fragmentert bransje som opplever hurtige brukerendringer og nye måter å nå målgrupper på. Mens det ofte dukker opp nye utfordringer, kommer det også mange nye muligheter.

Mediebransjen er gjennom en stor konvergens fra å ha en trygg posisjon, uansett om det har vært print, radio eller tv, til å bli digitalt med nye medievaner. Tidligere sannheter utfordres, og markedet har blitt betydelig fragmentert med nye aktører på banen.

Hurtige endringer skaper kontinuerlig behov for oppdatert kompetanse.

Det er fortsatt behov for de tradisjonelle rollene, men stadig mer kreves innen analyse og forretningsutvikling med fokus på teknologi.

Vi i B+C har et bredt nettverk innenfor de ulike disiplinene som mediehusene etterspør. Vi har løst oppdrag knyttet til alt fra research-roller, marked, salg, IT, forretnings- og konseptutviklere, og digitale spesialister, til ledere med stadig mer spesialiserte bakgrunner.

Offentlig sektor

En bransje preget av moderniserings- og effektiviseringsbehov med stadig større etterspørsel etter spesialisert kompetanse.

Også offentlig sektor preges av teknologiske endringer og behov for modernisering. Offentlig sektor er i større grad blitt en del av et konkurransepreget marked.

Spesialisert kompetanse og fokus på effektivisering er nøkkelord for offentlig sektor.

Badenoch + Clark har jobbet med offentlige virksomheter over flere år, både på leder- og spesialistnivå, både i sentral- og lokal forvaltning så vel som etater, tilsyn og direktorater. Vi har god kjennskap til statens krav til rekruttering/tilsetning som innebærer forvaltningslov, offentlighetslov og tjenestemannsloven med tilhørende forskrifter.

Eiendom, bygg og anlegg

En bransje med økende behov for kompetanse

Vi har rådgivere med kompetanse innen både eiendom, og bygg- og anleggsbransjen.

Likhetstrekk for begge er økende behov for spesialistkompetanse.

Innenfor eiendom, og næringseiendom, begynner bransjen å stå ovenfor store digitaliserings- og teknologibehov. Fra analytikere til digitale hoder og utviklere – behov for ny kompetanse er økende.

Bygg- og anleggsbransjen vokser hvert år og vil ha behov for svært mange nye medarbeidere. Dette fordeler seg i stor grad mellom fagarbeidere og håndverkere, og ingeniører, sivilingeniører og fagskoleingeniører.

Dette er områder vi kan hjelpe deg med. Vi sørger for å få kontakt med hodene det konkurreres om gjennom vår godt definerte prosess.

Start en samtale

Hva vil du snakke med oss om?

Hva vil du snakke med oss om?

Karrieremuligheter

Kontakt en av våre rådgivere for å snakke om ditt neste steg i karrieren

BISTAND TIL REKRUTTERING

Er du på jakt etter de beste menneskene?
Vi står klar for å hjelpe deg.

ANNET

Er du noe annet du ønsker å snakke med oss om?
Vi lytter gjerne.